Głównej zawartości

I. Realizacja i finansow­anie badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Przepisy regulujące:

 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175)   czytaj ...

zaś szczegółowe wytyczne precyzuje:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (obowiązuje od 1 września 2014 r.) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144)  oraz Rozp. zmieniające Dz. U. 2017, poz. 971 (zmiana terminu "ponadgimnazjalny" na "ponadpodstawowy")  czytaj ... 

 

II. Realizacja i finansowanie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

a) kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub uczniom szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodzie,

b) kandydatom na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

dla których podstawa programowa kształcenia w zakresie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podst. art. 46 ust.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie został dysponentem środków dotacji celowej kierowanej na finansowanie w/w badań.

Wymogiem warunkującym refakturę kosztów badań jest umowa z podstawową jednostką służby medycyny pracy zawarta na okres nie krótszy niż 1 rok z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Koszt jednego badania zakończonego wydaniem "Zaświadczenia lekarskiego" (łącznie z niezbędnymi badaniami dodatkowymi) nie może przekroczyć:

a) w zakresie badań, o których mowa w pkt I: z limitem ceny 90,- zł

b) w zakresie badań, o których mowa w pkt II: z limitem ceny 200,- zł.

 

UWAGA !

W związku ze zmianą zasad rozliczania od dnia 1 czerwca 2021 należy składać następujące dokumenty stanowiące podstawę refundowania kosztów badań:

 1. a) notę obciążeniową wystawioną przez wnioskodawcę (szkołę) na WOMP zawierającą:
    - opisaną pozycję:
               - nazwę usługi: "Refundacja za badania uczniów zgodnie z fakturą nr ........... z dnia ........." (podać nr faktury wystawionej przez lekarza na szkołę),
               - liczbę (podać liczbę przebadanych uczniów),
               - cenę jednostkową (cena za jedno badanie),
               - wartość (liczba x c.j.);
      - numer konta bankowego, na które należy przekazać środki;
      - termin płatności: "60 dni od daty wpływu do WOMP"

    Dane do noty obciążeniowej:

    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
    Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A
    10-449 Olsztyn
    NIP: 739-29-60-045

b)  umowę pomiędzy szkołą a podstawową jednostką służby medycyny pracy (pjsmp) zarejestrowaną w WOMP w Olsztynie, 

c)  fakturę / rachunek za wykonane badania profilaktyczne uczniów wystawioną przez pjsmp na szkołę, zawierającą informacje o:
  - rodzaju wykonanego badania (Nazwa na fakturze: "Badania profilaktyczne uczniów ...") wraz z określeniem pod kątem jakiego narażenia wykonano badanie (czynnik szkodliwy),
  - ilości wykonanych badań,
  - cenie jednostkowej badania.

d) dowód wpłaty należności dla pjsjmp zgodnie z wystawioną fakturą / rachunkiem (wyciąg bankowy lub potwierdzenie zrealizowanego przelewu)


Terminy przesyłania dokumentacji do WOMP w Olsztynie:

• za miesiące: styczeń-listopad br. - w ciągu miesiąca od daty wykonania badania,

• za miesiąc grudzień - do 10 grudnia br.


Przestrzeganie wyżej wymienionych warunków stanowi podstawę refakturowania kosztów badań poniesionych przez szkoły. Dokumenty przesłane po tych terminach będą odsyłane bez refakturowania kosztów.

 


Informacja dotycząca płatności za kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od dnia 18 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji oraz do kontaktu w sprawach związanych z dokumentacją uprawniającą do reffakturowania:

Iwona Poreda  tel. (89) 67-88-356