Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie oraz O/Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w dniu 17 lutego 2024r. (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sala konferencyjna I piętro. Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 14.02.2024r. pod numerem telefonu: 505 165 546 lub 662 175 944

Temat szkolenia: „Objawy świadczące o problemowym używaniu alkoholu – nozologiczna diagnoza uzależnienia”

Prowadzący szkolenie: psycholog Marcin Milkowski - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ogłoszenie w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu na stanowisko lekarza medycyny pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71 A — działając na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami), zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 1. Udzielanie konsultacji i wykonywanie badań w zakresie medycyny pracy i innych badań wykonywanych przez WOMP, wynikające z odrębnych przepisów.
 2. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców.
 3. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń. 
 4. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 13.11.2023r. godz. 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1_Konkurs Medycyna Pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:48:43 | autor:Administrator
2_Szczegółowe informacje medycyny pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:49:31 | autor:Administrator
3_umowa wzór medycyna pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:50:01 | autor:Administrator
4_Wzor_Formularz_ofertowy.doc | data:2023-11-03 19:50:30 | autor:Administrator

Ogłoszenie w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu na stanowisko kierownika przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71 A — działając na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami), zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 1. Udzielanie konsultacji i wykonywanie badań w zakresie medycyny pracy i innych badań wykonywanych przez WOMP, wynikające z odrębnych przepisów.
 2. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców.
 3. Nadzór nad organizacją pracy w Przychodni.
 4. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń.
 5. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 13.11.2023r. godz. 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1_KONKURS KIEROWNIK PRZYCHODNI WOMP.pdf | data:2023-11-03 19:37:19 | autor:Administrator
2_SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE.pdf | data:2023-11-03 19:37:45 | autor:Administrator
3_WZÓR UMOWY KIEROWNIK PRZYCHODNI.pdf | data:2023-11-03 19:38:06 | autor:Administrator
4_Wzor_Formularz_ofertowy.doc | data:2023-11-03 19:38:34 | autor:Administrator

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi rekrutacje na następujące stanowiska:

 • Lekarz Medycyny Pracy
 • Lekarz Okulistyki
 • Lekarz Psychiatra
 • Lekarza, uczestniczącego w przeglądach i ćwiczeniach poza siedzibą Zleceniodawcy, tj. w przeglądzie służby i stanowisk pracy: szkoleniach strzeleckich, zajęciach sportowych, zawodach pożarowych, w pracy komisji kwalifikującej do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy, kandydatów na żołnierzy i do NSR- w tym dopuszczenie do udziału w sprawdzianach i ćwiczeniach, kwalifikowanie do szczepień ochronnych.
 • Psycholog Klinicznego
 • Pielęgniarki
 • Pielęgniarki Medycyny Pracy

Wymiar i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 67 88 300 bądź drogą mailową na adres .

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie we współpracy z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt unijny „Priorytet Kręgosłup”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 i więcej lat, czynnych zawodowo, odczuwających przewlekłe bóle kręgosłupa z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem projektu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu regionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno – diagnostyczno – terapeutycznych.

Wszelkie informacje na stronie:
https://priorytetkregoslup.pl/

Osoba kontaktowa:
Iwona Poreda
Specjalista ds. obsługi kontrahenta
tel. (89) 67-88-356, (89) 67-88-300 (sekretariat)

Informujemy, iż w WOMP Olsztyn uruchomiony został Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

Zapisy na szczepienia można realizować w następujący sposób:
a) po zalogowaniu na Indywidualne Konto Pacjenta - link
b) z wykorzystaniem systemu e-rejestracja.gov.pl - link
c) telefonicznie poprzez infolinię: 989
d) telefonicznie pod tel. (89) 67 88 311

Pacjent zgłaszający się na szczepienie powinien zabrać ze sobą:
a) dowód osobisty (osoba pełnoletnia lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej)
b) wypełniony kwestionariusz

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
pobierz:  pdf   doc

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
pobierz:  pdf   doc

Pozostałe materiały informacyjne - link

 

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłasza II konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A

treść ogłoszenia z dnia 8 lipca 2020 r. - pobierz...

źródło: połącz..   (informacja opublikowana w dniu 8 lipca 2020 r.)

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wznowione zostaną badania kierowców posiadających skierowanie wydane przez Policję lub Starostwa.
Badanie będzie przeprowadzone po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 89 67-88-333.
Prosimy o zgłaszanie się na ściśle określoną godzinę wyznaczoną przez rejestrację.

Informacje w zakresie wymagań znajdują się w zakładce "Badania kierowców" - link..

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A

treść ogłoszenia z dnia 26 marca 2020 r. - pobierz...

źródło: połącz..

 

Informacja zamieszczona w dniu 27 maja 2020 r.:

Informacja do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora WOMP - pobierz...

 

 

 

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych pod postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z dn. 9 kwietnia 2020 r.  -  pobierz...

 

  

USTAWA  z dnia 31 marca 2020 r. (Poz. 568)

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Na mocy z art. 12a w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie badań okresowych wynikających z § 229 kp., badań wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz badań wynikających z art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Na mocy art. 31m orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

wyciąg z ustawy - pobierz...

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 1/2020

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych działań i zasad obowiązujących
w
 Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie
związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Cov-2
wywołującego chorobę COVID-19 na terenie RP

Zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Obowiązuje pomiar temperatury ciała osób wchodzących do budynku WOMP oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
 2. Osoby z widocznymi objawami infekcji (gorączka, katar, kaszel) nie będą przyjmowane.
 3. Obowiązuje zakaz wprowadzania dzieci na teren budynku WOMP.
 4. Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                   Dyrektor WOMP w Olsztynie                                                
                                   lek. med. Jolanta Gębura                                                      

 

 

Ogłoszenie dla Kierowców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i realnym zagrożeniem zachorowań, w celach zapobiegawczych zostają zawieszone badania kierowców w terminie: do odwołania.

 

 

Pozostałe informacje

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusem SARS-Cov-2 i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apelujemy do Pacjentów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w poradniach i pracowniach WOMP w Olsztynie w okresie: do odwołania.

Zwracamy się zwłaszcza do osób z objawami infekcji (gorączka powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), aby zastosowały się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o sposobie postępowania w czasie pandemii, tj. skontaktowały się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wymagamy jednocześnie, aby wizyty umawiać wyłącznie drogą telefoniczną.

 

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego z dn. 17.03.2020 r.  -   pobierz...