Głównej zawartości

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rej. KRS 0000000494,­
 • Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
 • Ośrodek jako wojewódzka jednostka służby medycyny pracy realizuje zadania art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz zadania zlecone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
 • Ośrodek działa na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego .

 

 

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z postanowieniami Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") Administrator Danych Osobowych w WOMP, informuje iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI OŚRODEK PRACY W OLSZTYNIE z siedzibą w 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71 A;
2) dane inspektora ochrony danych w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU PRACY W OLSZTYNIEz siedzibą w 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71:  e-mail: ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia a dokumentacja medyczna będzie przechowywana i archiwizowania na  podstawie RODO, Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o służbie medycyny pracy;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z WOMP w ramach realizacji świadczeń profilaktycznych;
5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie danych było realizowane w oparciu o wyrażoną zgodę)
o ile przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z odrębnych  przepisów;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Adres siedziby:
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A­
10-449 OLSZTYN

Godziny pracy:
7.15 - 14.50

NIP
7392960045


Telefony:

Rejestracja:
tel. (89) 67-88-333
Rejestracja telefoniczna jest czynna w godzinach od 11:00 do 14:30.

Sekretariat: 
tel. (89) 67-88-300

Pracownia psychologiczna
tel. (89) 67-88-326

 

E-mail

 

 

Status prawny Ośrodka:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rej. KRS 0000000494,­
 • Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   
 • Ośrodek jako wojewódzka jednostka służby medycyny pracy realizuje zadania art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.) oraz zadania zlecone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   
 • Ośrodek działa na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego