Głównej zawartości

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U.2021 poz. 2303) podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników przesyłają sprawozdania drogą elektroniczną na portal sprawozdawczy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CEZ). Nazwa CEZ obowiązuje od 4 czerwca 2020 r. i zastępuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Uwaga! W roku 2024 (za rok 2023) sprawozdania statystyczne MZ-35A i MZ-35B należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Obowiązek sprawozdawczości nie dotyczy lekarzy wykonujących badania profilaktyczne wyłącznie w odniesieniu do pracowników MON i MSW.

Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne w ramach indywidualnej czy grupowej praktyki lekarskiej wypełniają druk MZ-35A.
Sprawozdanie z działalności profilaktycznej lekarzy, realizowanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest przekazywane na drukach MZ-35A za pośrednictwem kierowników tych podmiotów (lekarz wypełnia druk MZ-35A, bez podawania ilości umów na sprawowanie opieki profilaktycznej i przekazuje kierownikowi jednostki). Kierownik jednostki wprowadza do systemu druk sprawozdawczy MZ-35 B oraz druki sprawozdawcze MZ-35 A.

Logowanie do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ):
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2021 należy złożyć w terminie do 2 marca 2022 r.

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2022 należy złożyć w terminie do 2 marca 2023 r.

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2032 należy złożyć w jak najszybszym terminie, nie później niż do 1 marca 2024 r.

 

Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia  - pobierz
Uwaga! W instrukcji informacje związane z przekazywaniem danych w postaci papierowej utraciły juz wazność.

 

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 443, 1486)  ustawa - link
2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
     (Dz.U.2021 poz. 2303 z późn. zm.)  rozporządzenie - link   (str. 568-589 - link) 

Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo przekazanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu podlega karze grzywny.

 

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
10-449 Olsztyn,  ul. Piłsudskiego 71 A
Justyna Sławińska tel. (89) 67 88 356:  e-mail:

Zagadnienia informatyczno-techniczne:
Centrum e-Zdrowia (dawniej: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
www: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/


Zagadnienia merytoryczno-organizacyjne:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Mariola Wojda  tel. (42) 63 14 671; e-mail: