Głównej zawartości

Obowiązki psychologa wykonującego badania w ramach medycyny pracy

Każdy psycholog, który prowadzi lub chce prowadzić badania psychologiczne w ramach medycyny pracy w województwie warmińsko-mazurskim zobowiązany jest do zgłoszenia swojej działalności w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nadaje numer wpisu do rejestru psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy - podstawa prawna: art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy.


Obowiązująca dokumentacja badań psychologicznych

1. Dokumentacja zbiorcza - rejestr osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne.

Stosowany przez psychologa rejestr osób badanych powinien zawierać następujące pozycje:
  •  liczba porządkowa,
  •  imię i nazwisko osoby badanej,
  •  numer PESEL,
  •  adres zamieszkania osoby badanej,
  •  data wydania skierowania na badania psychologiczne,
  •  jednostka kierująca na badania psychologiczne,
  •  nazwa i adres zakładu pracy,
  •  numer REGON,
  •  treść orzeczenia psychologicznego,
  •  data wydania orzeczenia psychologicznego,
  •  potwierdzenie odbioru orzeczenia psychologicznego.

2. Dokumentacja indywidualna:
  • skierowanie na badanie psychologiczne
  • skierowanie na konsultację psychologiczną
  • karta badania psychologicznego
  • orzeczenie psychologiczne

Wzór Skierowania na badanie psychologiczne i Konsultację psychologiczną, Karty badania psychologicznego, Orzeczenia psychologicznego oraz Wyniku przeprowadzonej konsultacji psychologicznej opublikowany został w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 1010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów


Kontrole podstawowych jsmp

Kontrole wykonywane są na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o służbie medycyny pracy.

Zakres kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy prowadzących badania psychologiczne obejmuje w szczególności:
  1.  Stosowanie zasad i tryb przeprowadzanych badań psychologicznych w zakresie realizacji
       zadań służby medycyny pracy.
  2.  Prowadzenie wymaganej dokumentacji badań psychologicznych.
  3.  Sposób przechowywania dokumentacji badań psychologicznych.

Osoba kontrolowana ma obowiązek:
  •  poddania się kontroli w terminie i godzinach podanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny
     Pracy,
  •  udostępnienia wszelkich materiałów i informacji zgodnie z żądaniem kontrolującego.

Kontrole przeprowadzają osoby upoważnione do kontroli na podstawie stałego upoważnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie:

 

Podstawowe akty  prawne

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów