Głównej zawartości

Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE

w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A – działając na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami), zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

  1. Udzielanie konsultacji i wykonywanie badań w zakresie medycyny pracy i innych badań wykonywanych  przez WOMP,  wynikające z odrębnych przepisów,
  2. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców
  3. Nadzór nad organizacją pracy w Przychodni

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A  sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć z Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 14.12.2020r. godz. 10.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 Dokumentacja - pobierz...

 

 

 

 Klauzula informacyjna w procesach rekrutacji

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o załączenie do swojej aplikacji klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie  z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").