Głównej zawartości

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE

w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A – działając na podstawie art.26 ust. 4a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018r. Poz. 2190 z późn. zmianami)

 Zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: 

Udzielaniu konsultacji i badań w zakresie medycyny pracy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A  sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć z Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 18.12.2019r godz. 1100

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Zamówienia publiczne
WOMP nie prowadzi obecnie postępowania w drodze zamówień publicznych