Głównej zawartości

OGŁOSZENIE

w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A – działając na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami), zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

  1. Udzielanie konsultacji i wykonywanie badań w zakresie medycyny pracy i innych badań wykonywanych przez WOMP, wynikające z odrębnych przepisów,

  2. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców

  3. Nadzór nad organizacją pracy w Przychodni

  4. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń.

  5. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 28.12.2022r. godz. 1000

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 71A

10-449 Olsztyn

tel (089) 67-88-300

NIP 739-29-60-045

Regon 510533055

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na podstawie art 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020r.. poz. 295 z późn. zmianami)

3. Przedmiot zamówienia – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
A. Prowadzenie badań z zakresu medycyny pracy w siedzibie Zamawiającego. Badania
odbywać się będą co najmniej 3 dni w tygodniu, nie krócej niż 6 godz. dziennie

(w godzinach pracy zakładu tj. 7.15-14.50).

B. Badania kierowców i kandydatów na kierowców.

C. Nadzór nad organizacją pracy w Przychodni.

D. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz osób posiadających

pozwolenie na broń.

E. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Miejsce: siedziba Zamawiającego, tj. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 71A, 10-449 Olsztyn

5 . Opis warunków udziału w postępowaniu konkursowym.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.
17 lub 18 oraz art. 5, 22, 25 i ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami) i złożą ofertę w określonym terminie

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie należy dołączyć do oferty:

Oferent do oferty dołącza kserokopie dokumentów potwierdzając własnoręcznym

podpisem „za zgodność z oryginałem”:

a. Dyplom ukończenia Studiów Medycznych

b. Prawo wykonywania zawodu

c. Dyplom specjalizacji I lub II stopnia

d. Polisa ubezpieczeniowa OC zawarta w zakresie określonym w art 25 ust.1 pkt 1 ustawy

o działalności leczniczej /Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentu do dnia
podpisania umowy/

e. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku osób
fizycznych) lub odpis KRS

f. Oświadczenie że nie jest:

- zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu

określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i

lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

- ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

- pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem

środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu

zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

7. Termin związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.

8. Oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony formularz ofertowy,

  2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie pisemnej,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzone własnoręcznym podpisem oferenta „za zgodność z oryginałem”,

  4. koperta zaklejona i zaadresowana na zamawiającego z napisem „KONKURS” oraz adresem zwrotnym,

Oferent może zaoferować tylko jedną cenę

9. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy

Wzór umowy w załączeniu.

10. Kryteria oceny ofert
Porównanie ofert w toku niniejszego postępowania dokonuje się według

  ceny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące oferentowi.

11.1 W toku niniejszego postępowania, do czasu zakończenia postępowania, oferent może
złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.

11.2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że z treści
protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

11.3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.

11.4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

11.5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Funduszu.

11.6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

11.7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Zamawiajacego, w

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące

rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.

11.8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu jego rozpatrzenia.

12. Termin otwarcia ofert. Termin rozstrzygnięcia

12.1 Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 71A w dniu 28.12.2022r. o godz. 1000.

12.2 Ogłoszenie o wyborze zostanie opublikowane w terminie 7 dni od otwarcia ofert
na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Rejestr zamówień 2021