Głównej zawartości

W trosce o jak najwyższą jakość usług świadczonych Pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, wdrożony został i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:

1. Kontrolę Zarządczą

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

3. System Zarządzania Jakoscią

     Nadrzędnym celem kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie jest sprawne zarządzanie instytucją, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych udzielanych naszym Pacjentom. Realizacja w/w celu zapewni rozwój naszej instytucji i jej trwałą egzystencję przez długie lata.

       Kierownictwo Ośrodka zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w normach oraz obowiązujących przepisach prawa. Wymagania jakie sobie stawiamy są miarą stałej poprawy procesów realizowanych w Ośrodku. Aby sprostać tym zadaniom wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o celach podejmowanych działań i szkoleń w zakresie metod pozwalających na urzeczywistnienie założonych celów.
 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • świadczenie usług medycznych, które charakteryzują się coraz lepszą jakością i są konkurencyjne w stosunku do świadczeń innych usługodawców,
  • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,

  • respektowanie Karty Praw Pacjenta,

  • profilaktykę i edukację zdrowotną Pacjentów,

  • identyfikację pracowników z Ośrodkiem oraz rozbudzenie ich świadomości w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez nich pracy,

  • poprawę organizacji pracy poprzez jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności pracowników na określonych stanowiskach pracy oraz ustalenie powiązań organizacyjnych,

  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,

  • dbanie o prawidłową realizację umów,

  • współpracę z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących,

  • utrzymanie i ciągłe udoskonalanie Systemu.