Głównej zawartości

Ośrodek zapewnia realizację następując­ych zadań:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycznej pracy,
 • przeprowadzanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i ich realizacja,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi w woj. warmińsko-mazurskim,
 • prowadzenie wojewódzkich rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • prowadzenie rejestrów wojewódzkich:
  • lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych,
  • pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu medycyny pracy.
 • prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej zlikwidowanych jednostek służby medycyny pracy,
 • organizacja i nadzorowanie badań profilaktycznych oraz dystrybucja środków przeznaczonych na ten cel w odniesieniu do:
  • kandytatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.