Głównej zawartości

Przejęcie dokumentacji medycznej zlikwidowanych jednostek służby medycyny pracy

W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do właściwego terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (podstawa prawna: § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - Dz. U.2010.149.1002).

Jeżeli zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującym przejmuje inna jednostka służby medycyny pracy, indywidualną dokumentację medyczną osoby objętej opieką przekazuje się tej jednostce za pokwitowaniem w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. (Dz. U.2010.149.1002 - § 10 ust. 2).

O planowanym przekazaniu dokumentacji medycznej należy poinformować Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie.

Termin i miejsce przekazania dokumentacji należy ustalić telefonicznie pod numerem: (89) 6788 313.

Przed przekazaniem dokumentacji medycznej podstawowa jednostka służby medycyny pracy jest zobowiązana do uporządkowania dokumentacji medycznej w następujący sposób:

  1. Należy usunąć elementy metalowe (nie dotyczy zszywek) i tworzywa sztuczne. Kartoteki należy włożyć do kopert, podpisać - (załącznik Nr 1).
  2. Wypełnić załącznik do spisu zdawczo – odbiorczego (załącznik Nr 2) i ułożyć zgodnie ze spisem w paczki o grubości około 10 cm i związać sznurkiem. Paczkę opisać:  Nr kolejny paczki oraz ilość kart w paczce.
  3. Wypełnić spis zdawczo - odbiorczy akt (załącznik Nr 3).
  4. Dołączyć sporządzony alfabetyczny wykaz pacjentów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 (w formie elektronicznej + płyta CD).
  5. Załączyć pismo przewodnie.

Spis zdawczo – odbiorczy, załącznik do spisu zdawczo – odbiorczego oraz pismo przewodnie należy przygotować w dwóch egzemplarzach.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzieli Państwu Archiwista WOMP pod numerem telefonu: (89) 67 88 313.

Załaczniki do pobrania