Głównej zawartości

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz 1792) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na:

  • stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej
  • udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych rentgenowskich

Obszarem stosowania promieniowania jonizującego jest Rentgenowska Pracownia Diagnostyczna zlokalizowana w Przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy ul. Józefa Piłsudskiego 71A  2

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności, środowiska oraz  personelu jest zapewnione poprzez:

- stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej z materiałów o odpowiednim

  równoważniku ołowiu dla pacjentów i obsługi Pracowni

- regularne prowadzenie okresowych testów kontroli jakości aparatu rtg oraz okresowych

   przeglądów serwisowych

- wykonywanie szczegółowych procedur medycznych opracowanych na podstawie procedur

  Wzorcowych zatwierdzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora

  Sanitarnego po uprzedniej akceptacji Wojewódzkiego Konsultanta ds. radiologii i

  diagnostyki obrazowej 

- właściwy dobór osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym do prowadzonej

   działalności.

Pracownia rentgenowska w Przychodni została wykonana zgodnie z projektem i obliczeniem osłon stałych zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, tak aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 0,5 mSv w ciąg roku (przy dopuszczalnej dawce granicznej dla osób z ogółu ludności 1 mSv w ciągu roku).

Pomiary dozymetryczne wykonane w pomieszczeniach sąsiadujących z Pracownią rentgenowską oraz na posesji graniczącej z Pracownią nie wykazały przenikania  promieniowania jonizującego poza Pracownię. 

Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych  ze stosowaniem promieniowanie rentgenowskiego.

Działalność związana  ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.