Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (poprzednio: Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie) zrealizował projekt pt.

"Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”.


Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 3 Infrastruktura społeczna
Działanie:            3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałanie:      3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Źródła finansowania inwestycji:
Całkowita wartość projektu wyniosła: 5 648 811,42 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 121 268,51 zł
Okres rzeczowej realizacji projektu 30.04.2010r – 31.05.2012 r.

Opis przedsięwzięcia
Celem realizacji inwestycji było podniesienie jakości, dostępności oraz efektywności świadczonych usług medycznych oraz dostosowanie budynku przychodni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Powyższe zamierzenie zostało osiągnięte m.in. poprzez realizację badań profilaktyki zdrowotnej, zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej, modernizację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Działania podjęte przez WOMP w ramach projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” umożliwiły zabezpieczenie pełnych (jednodniowych) świadczeń dla pacjentów poprzez:.
-    poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz rozszerzenie ich zakresu do wymaganego w świetle obowiązujących przepisów prawnych minimum,
-    świadczenie usług z zakresu psychologii pracy,
-    zabezpieczenie potrzeb lokalowych jednostki, w tym właściwa organizacja archiwum, utworzenie sali szkoleniowo-konferencyjnej,
-    zwiększenie liczby kształconych lekarzy medycyny pracy,
-    możliwość rozszerzenia działań na rzecz promocji zdrowia,
-    rozwiązanie problemów organizacyjnych związanych z jednoczesnym zatrudnieniem lekarzy w Przychodni i w Dziale Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki.

W efekcie realizacji projektu WOMP stał się jednostką świadczącą wysokiej jakości usługi medyczne w pomieszczeniach opowiadających standardom unijnym, spełniających normy bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzone prace budowlane i modernizacyjne przyczyniły się do dostosowania budynku przychodni do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Unowocześniona i uzupełniona baza sprzętowa poprawiła jakość świadczonych usług oraz komfort pracy lekarzy oraz pacjentów. Poprawie uległa również jakość świadczonych usług. Skrócony został czas oczekiwania na zabiegi, a to z kolei wpłynęło pozytywnie na nastroje społeczne odnoszące się bezpośrednio do służby zdrowia. Unowocześnienie infrastruktury w zakresie pomieszczeń oraz wyposażenia pozwoliło podnieść jakość wykonywanych usług oraz rozszerzyć działalność o poradnię psychologiczną i dodatkowe stanowiska rehabilitacyjne.

Obecnie projekt znajduje się w fazie utrzymania trwałości projektu do dn. 29.06.2017 r.