Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (poprzednio: Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie) zrealizował projekt pt.

"Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej w WZMP"

Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:            7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie:      7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli

Źródła finansowania inwestycji:
Całkowita wartość projektu wyniosła: 152 725,86 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 129 816,97 zł
Okres rzeczowej realizacji projektu 01.12.2009r – 31.12.2011 r.

Opis przedsięwzięcia

Celem realizacji projektu „Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej w WZMP” była poprawa funkcjonalności działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie, w szczególności zwiększenie sprawności obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych, wdrożenie narzędzi umożliwiających szybkie pozyskiwanie oraz publikację wartościowych i potrzebnych treści w Internecie oraz rozwój usług on-line z zakresu e-zdrowia. Jest to projekt inwestycyjny związany z zakupem systemu informatycznego do obsługi Przychodni WZMP, sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, serwer, drukarki) oraz niezbędnego wyposażenia (kserokopiarka).

Tak skonstruowany zakres projektu pozwolił na zaspokojenie pilnych potrzeb jednostki związanych z koniecznością wdrożenia infrastruktury informatycznej, dzięki której zostało zapewnione bezpieczeństwo i integralność przetwarzanych danych medycznych. Łatwiejsze stał się weryfikowanie i kontrolowanie poprawności wykonania usług medycznych oraz terminowości wykonania badań. Ponadto nowy system informatyczny pozwolił na sprawną obsługę pacjentów oraz wprowadzenie usług on-line.

Omawiany projekt jest komplementarny oraz stanowi kontynuację inwestycji infrastrukturalnej pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”.

Obecnie projekt znajduje się w fazie utrzymania trwałości projektu do dn. 31.03.2017 r.